Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Riktlinjer för bidrag till Härolden

Vi är glada att du vill dela med dig av det du skriver! Innan du skickar in något ber vi dig läsa igenom riktlinjerna här nedan för att se om ditt bidrag är fullt färdigt.


Artiklar

 • Tänk igenom Häroldens syfte –– ”att kungöra Sanningens universella aktivitet och tillgänglighet”.
 • Tänk på att välsigna läsaren och röra vid någons hjärta –– från nytillkomna studerande av Kristen Vetenskap till de som studerat länge.
 • Skriv som du skulle tala med en vän eller granne som inte känner till Kristen Vetenskap. Använd din naturliga, unika röst –– tala med inspiration från din egen erfarenhet.
 • Innan du börjar att skriva en artikel, kan det vara en hjälp att skriva ned ämnet du skall behandla, tillsammans med den huvudsakliga andliga idén som du planerar att utveckla. Sedan, när du steg för steg bygger vidare på denna idé genom artikeln, kan du referera tillbaka till denna huvudsakliga idé så att du är säker på att du behåller fokus på det särskilda ämnet och den huvudsakliga andliga idén.
 • Med få undantag är det bäst att välja ett exempel på helande som du inte låtit andra få ta del av tidigare.
 • Visa med det du skriver:
  • En tydlig idé om Guds sanna natur och om människans andliga identitet.
  • Hur ett helande är Kristi beröring som ersätter materiella trosföreställningar med andlig sanning och inte något vi får att hända med det mänskliga sinnet.
  • En särskild metafysisk tanke som utvecklas i artikeln, kanske med ett litet antal passande citat från Bibeln och Mary Baker Eddys skrifter använda för att bestyrka huvudidén i artikeln.
 • Förstå dina läsare
  • Gör det till ett helande budskap för alla, oavsett vilken bakgrund –– kulturell, religiös, etnisk, nationell, politisk –– inklusive dem som har ringa eller ingen erfarenhet av Kristen Vetenskap.
  • Dela med dig från hjärtat av vad du har lärt dig och överväg att inkludera ett exempel på helande som visar att vad du har lärt dig är praktiskt. Försök inte att övertyga människor eller att få dem till att hålla med dig.
 • Artikelns längd:
  • Mellan 300 och 1 200 ord. (Vi behöver artiklar av varierande längd.)
  • Försök att vara så kortfattad och fokuserad som möjligt.

Vittnesbörd

Ett Kristen Vetenskaps helande bekräftar att Kristus är mänsklighetens Frälsare lika väl idag som när Kristus Jesus helade sjukdom och synd. Här är några tips om att bringa i dagen Guds helande makt för läsare:

 • Skriv ditt vittnesbörd som om du berättade det för en vän eller granne, så att läsare som kanske lär sig om andligt helande för första gången lätt kan förstå vad du upplevde.
 • Ett vittnesbörds längd kan variera. Korta vittnesbörd är välkomna.
 • Dela med dig av nya insikter om Gud och Hans idé, människan, som förändrade ditt tänkande och ledde till helande.
 • Berätta vittnesbördet med dina egna ord snarare än att förlita dig alltför mycket på citat från Bibeln och Mary Baker Eddys skrifter. Om du inkluderar ett citat så tänk på att förklara varför det var meningsfullt för dig och hur det hjälpte dig.
 • Förvissa dig om att avsluta på ett sätt som visar att helandet är fullständigt och permanent.
 • Var familjär. Skriv så som du skulle tala med en vän som inte är förtrogen med Kristen Vetenskap.
 • Glöm inte att inkludera namn, telefonnummer och mejladresser till tre personer (bara en av dem kan vara en familjemedlem) som är villiga att bekräfta ditt helande eller intyga din trovärdighet.

Om du föredrar att dela med dig muntligt hellre än att skriva, så kan du spela in ditt vittnesbörd och skicka in det till oss. Vi transkriberar det så det kan publiceras i skrift. Klicka här för instruktioner och mera information (på engelska): Spela in ditt vittnesbörd.

Dikter

Vi är ute efter dikter som inte publicerats förut och som erbjuder helande inspiration och ett kristen-vetenskapligt budskap. Alla sorters dikter är välkomna, inklusive moderna stilar, som t.ex. fri vers och prosadikt samt traditionell rimmad vers som sonetter och oden. Rim, rytm, versmått, antal stavelser, interpunktion, antal rader, antal verser och radernas längd och placering väljer författaren själv. Tänk på att formen bör återspegla tonen och diktens ämne och tjäna till att stödja budskapet.

Följande frågor kan hjälpa dig när du skriver:

 • Leder dikten läsaren till en ny eller djupare andlig förståelse?
 • Håller sig din dikt till ett klart tema, en klar idé?
 • Är varje ord nödvändigt för att utveckla din dikts budskap?
 • Förmedlar din dikt kärlek till Gud och människan?
 • Är referenserna och sammanhanget tydliga och förståeliga för en läsare som inte är bekant med lyrik?

Spalten ”Christian Science Perspective” [Kristen Vetenskaps Perspektiv]

Spalten ”Christian Science Perspective” (CSP) publiceras fem dagar i veckan på webben i Monitor Daily och på CSMonitor.com. En CSP-artikel publiceras också i varje Monitor Weekly (tryckt veckotidning). Du kan skicka in en artikel till CSP på vilket språk som helst och, om den blir vald, kommer den att publiceras på engelska i Monitor. Den kan också därefter bli publicerad på sitt ursprungliga språk i Härolden, eller i någon annan Kristen Vetenskaps tidskrift.

Följande punker kan hjälpa dig när du skriver:

 • En CSP-artikel tar fasta på ett ämne många människor kan relatera till och erbjuder en tankeväckande vinkel genom en helande, tydligt kristen-vetenskaplig inriktning.
 • Ämnet du väljer bör tydligt vara knutet till aktuella behov och frågor och problem i samhället.
 • Om du funderar på att skriva om en särskild händelse i nyheterna eller om en särskild helg, ber vi dig att ta kontakt med oss för att diskutera tidsplanen och hur du tänker lägga upp det.
 • Gränsen för artiklars längd är 350-650 ord, även om kortare eller längre också är möjligt.
 • Vi accepterar artiklar –– även artiklar i berättande stil som förblir tydligt metafysiska ––, dikter, vittnesbörd om helande…och om du har någon annan idé vill vi väldigt gärna höra om det!

Är du en tonåring som har ett helande du vill låta andra ta del av?

Vi är så glada att du funderar på att låta andra få läsa ditt vittnesbörd. Ditt bidrag kommer att vara ditt på ett unikt sätt, men nedanstående riktlinjer kommer att hjälpa dig att vara säker på att du har inkluderat all den viktigaste informationen innan du skickar in ditt bidrag.

 • Inledningen ger bakgrunden: Var var du? Vad hände? Vilken var frågan som behövde lösas eller vilket var problemet som behövde helas?
 • Mittendelen beskriver din fortsatta upplevelse och handling: Hur bad du? Vilka var de viktigaste insikterna som hjälpte dig? Hur förändrades ditt perspektiv på situationen medan du lärde dig mer om Gud?
 • Slutet visar helandet: Vilket var det helande ögonblicket eller hur visste du att du var helad? Blev det en lärdom eller förståelse som du fick ut av erfarenheten som har varit en hjälp för dig sedan dess?

Varje vittnesbörd från en tonåring bör:

 • Inkludera någonting om Gud.
 • Inkludera någonting om hur du bad.
 • Förklara vilka avsnitt från Bibeln, Kristen Vetenskaps Hymnbok eller någon av Mary Baker Eddys skrifter som var en hjälp för dig när du bad. Om du inkluderar ett citat så förklara varför det var meningsfullt för dig och hur det hjälpte dig.
 • Förklara vilka metafysiska idéer som hjälpte dig när du bad. Till exempel, om vetskapen om att Gud är Allt hjälpte dig, så förklara varför. Hur förändrade det sättet du tänkte om situationen? Hur bidrog det till dina framsteg och till helandet? 

De bästa vittnesbörden återspeglar skrivaren som individ. Var dig själv. Skriv som du talar. Skriv som om du skulle prata med en vän som inte känner till Kristen Vetenskap. Var informell. Var vänlig. Ha kul!

Frågor? Mejla teens@csps.com

Riktlinjer för ”Daily Lift”:

Varje Daily Lift skall vara utformad på ett vardagligt språk så att även den som ännu inte är bekant med Kristen Vetenskap kan förstå den. Vår lyssnarskara uppskattar variationen av röster och hur de uttrycker mångfalden bland kyrkans medlemmar. Var dig själv, samtidigt som din Daily Lift måste uppfylla följande punkter:

i.     Ger den lyssnaren hopp?

ii.     Innehåller den en helande idé som är klart rotad i Kristen Vetenskap? Är den helt fokuserad på denna idé? En Daily Lift skall vara kort, så den måste vara helt fokuserad på det viktigaste, och inte ”sväva ut”. Spara dina övriga idéer till ett annat bidrag!

iii.     Har du tagit med bevis på idén genom en aktuell liknelse eller ett exempel på helande? Dessa andliga idéer är inte teoretiska; de är praktiska. Och det som förmedlas måste vara övertygande för de flesta som lyssnar.

iv.     Ger du tillräcklig praktisk vägledning i din förklaring? Det viktigaste för våra lyssnare är att de under dagen kan utnyttja vad de hört, och att också kunna bevisa det.

The Mission of the Herald

In 1903, Mary Baker Eddy established The Herald of Christian Science. Its purpose: "to proclaim the universal activity and availability of Truth." The definition of "herald" as given in a dictionary, "forerunner—a messenger sent before to give notice of the approach of what is to follow," gives a special significance to the name Herald and moreover points to our obligation, the obligation of each one of us, to see that our Heralds fulfill their trust, a trust inseparable from the Christ and first announced by Jesus (Mark 16:15), "Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature."

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Learn more about the Herald and its Mission.